MVO-wijzer

logo_mvowijzerMaatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaam ondernemen zijn actuele thema’s. We worden ons steeds meer bewust van onze natuurlijke en sociale omgeving en willen hier op een verantwoorde manier mee omgaan. Voor onszelf, maar ook voor de toekomstige generatie. Immers, wij lenen deze aardbol nog altijd van onze kinderen!

Steeds meer bedrijven zijn daarom van mening dat ook zij hier de verantwoordelijkheid in moeten nemen. Om dit uit te werken en uit te dragen, is er onder andere een certificering op basis van ISO 26000, de MVO-wijzer.

Wat is MVO, wat bereikt u er mee?
Wat MVO nu precies inhoudt, is niet in een korte tekst uit te leggen. Ook is het niet simpelweg even in 1 zin samen te vatten. Er zijn vele meningen over en vele definities voor bedacht. Belangrijkste aspect vanuit het MVO betreft toch vooral het ‘denken aan en rekening houden met’. Daarmee wordt bedoeld dat u het beleid wenst te hebben om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en hiermee tijdens keuzes in de bedrijfsvoering rekening te houden. Het MVO maakt daarmee dus onderdeel uit van uw keuzes voor investeringen in nieuwe machines, nieuwe medewerkers, projecten etc. Ook het beleid richting onze medewerkers en omgeving berust op het denken volgens MVO.

Wat houdt dat begrip MVO dan precies in?
Het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is uitgewerkt in een richtlijn, de ISO 26000. Deze richtlijn geeft de richting aan waar een organisatie aan kan voldoen. Hieruit volgt dat MVO bezig zijn, betekent dat wij ons druk maken om het goed omgaan met de MVO-kernthema’s. Deze MVO-kernthema’s zijn;

 • Bestuur van de organisatie
 • Mensenrechten
 • Arbeidsomstandigheden
 • Milieu
 • Eerlijk zaken doen
 • Consumentenaangelegenheden
 • Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap.

Door hier per kernthema (zowel in het beleid als in de uitvoering) op maatschappelijk verantwoorde wijze mee om te gaan, wordt bereikt dat ook uw organisatie zijn steentje bijdraagt aan een beter milieu en gezamenlijk binnen een sociaal prettige werkomgeving iedere medewerker zijn werk kan doen.

Hoe bewijst u dat u dat doet? -> De MVO-wijzer!
Indien ook u aan de buitenwereld wil laten zien dat u zich ook daadwerkelijk bezig houdt met MVO, kunt u kiezen voor een MVO-verklaring of -certificaat. Een van de manieren om dit te doen is het te certificeren volgens de MVO-wijzer.

De MVO-wijzer is opgebouwd uit een aantal hoofdstukken, met daarin de nodige eisen waar u vervolgens aan moet (wil) voldoen. Deze hoofdstukken betreffen;

 • De gedragscode
 • Wet- en regelgeving
 • Goed bestuur
 • Personeelsbeleid
 • Klantenbeleid
 • Omgevingsbeleid
 • Ketenbeleid
 • Milieubeleid
 • Communicatie

Nulmeting en stappenplan.
De eerste toepassing is de MVO-Nulmeting. Voordat u start, wilt u weten waar uw organisatie staat op het gebied van MVO. Samen met mij vullen we een MVO-Nulmeting in. Deze gegevens worden met u doorgenomen, zodat we goed inzichtelijk krijgen waar uw organisatie staat. Van hieruit maken we een duidelijk stappenplan, schrijven we een MVO-handboek en zorgen we voor de benodigde aanpassingen in uw organisatie.

Zelfevaluatie
Na de implementatie van het actieplan en het schrijven van het MVO-handboek en MVO-jaarverslag, kunt u zichzelf toetsen door het uitvoeren van een MVO-Zelfevaluatie. Dit is de tweede toepassing. Een belangrijke groep stakeholders, uw personeel, beoordeelt via een internetapplicatie, ‘Hoe MVO de organisatie is’. Door het beantwoorden van stellingen geven zij een oordeel over de huidige stand van zaken van MVO binnen de eigen organisatie.

De resultaten worden door een onafhankelijke partij beoordeeld aan de hand van een vastgesteld beoordelingskader. Bij een ‘goed’ resultaat ontvangt de organisatie een ‘MVO-Verklaring’. Laagdrempelig en onafhankelijk. De MVO-Zelfevaluatie is hiermee afgesloten.

MVO-certificaat
U kunt er ook voor kiezen om vervolgens op te gaan voor een MVO-certificering. Hierbij komt de laagdrempeligheid eveneens naar voren: certificering is een optie, geen must. Dit is tevens de derde toepassing van het instrument.

Voor de certificering komt de certificerende instelling ook uw organisatie bezoeken om het MVO-systeem te toetsen. Zodra dit volledig is doorlopen en alles positief is, zal uw organisatie het certificaat MVO-wijzer ontvangen!

Begeleiding en advies
Voor veel organisaties is het nog lastig om bovenstaande te vertalen naar onder andere een goed handboek, een stakeholdersanalyse, inzicht en opvolging van de MVO-indicatoren en dergelijke. Om dit snel en efficiënt te realiseren, kan ik dit volledig voor u uitvoeren of delen er van. Daarbij dan tevens de nodige toelichting en begeleiding, op een wijze zoals u het zelf het prettigst vindt.

Neemt u daarom gerust eens contact met mij op, zodat we de diverse mogelijkheden kunnen bespreken.